เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สมัครงาน
แบบฟอร์มสมัครงาน
   
เงินเดือนที่ต้ิองการ
(Expected Salary)
บาท(Baht)
ตำแหน่งงานที่สนใจ
(Position Applied)
Plastic Injection Engineer
วันที่สามารถเริ่มงานได้
(Date Available for Employment)
รูปถ่าย
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
เอกสารอื่นๆ
   
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
  นาย (Mr.) นาง (Mrs.) นางสาว (Miss)
ชื่อ (Name) ภาษาไทย นามสกุล (Surname)
ชื่อ (Name) ภาษาอังกฤษ นามสกุล (Surname)
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of Birth) อายุ (Age)  ปี (Year)
หมายเลขบัตรประชาชน (I.D. Card No.) ออกให้ ณ (Issued at) 
    วันหมดอายุ. (Expired Date) 
เชื้อชาติ (Race ) สัญชาติ (Nationality)
น้ำหนัก (Weight) ก.ก (KG.) ส่วนสูง (Height) ซ.ม (CM.)
กรุ๊ปเลือด (Blood Group)    
       
ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address)
บ้านเลขที่ (Address) ถนน/ซอย (Street) ตำบล/แขวง (Sub District)
อำเภอ/เขต (District) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)
โทรศัพท์บ้าน (Home Phone) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) อีเมล์ (E-mail)
 
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือไม่? (Completed the military service?)
ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว (Yes) ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร (No, Specify) ถึงกำหนดเมื่อ(When)
ได้รับการยกเว้นเพราะ        
           
จำนวนพี่น้องร่วมบิดา-มารดา (Number of brother/ sister) รวมทั้งตัวท่านเอง คน (Person) ท่านเป็นคนที่ (What number are you?)
ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด (Previous)   ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ (Now lived with)
           
สถานภาพสมรส (Marital Status) โสด (Single) สมรส (Married) หย่าร้าง(Divorced) หม้าย(Widowed)
ท่านมีบุตร (Number of Children) คน (Person)
คนที่ 1 (1st Age) Year  
คนที่ 2 (2nd Age) Year
คนที่ 3 (3rd Age) Year
ชื่อ-สกุล (เดิม) สามี/ภรรยา (Name of Husband/Wife)
อาชีพ (Occupation) อายุ (Age) ปี (Year) โทรศัพท์ (Tel.)
             
 
ชื่อ-สกุล บิดา (Father’s Name) อาชีพ (Occupation) อายุ (Age)
    มีชีวิตอยู่ (Alive) ถึงแก่กรรม (Death)    
ชื่อ-สกุล มารดา (Mother’s Name) อาชีพ (Occupation) อายุ (Age)
    มีชีวิตอยู่ (Alive) ถึงแก่กรรม (Death)    
             
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน (In case of emergency, please notify) ที่บ้าน ที่ทำงาน
ชื่อ (Name) นามสกุล (Surname) ความสัมพันธ์ (Relationship)
เลขที่ (Address) ถนน/ซอย (Street) ตำบล/แขวง (Sub District)
อำเภอ/เขต (District) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)
โทรศัพท์บ้าน (Home Phone) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)    
         

 

ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา
(Level of Education)
ชื่อสถาบัน
(Name of School)
เดือนปีที่เข้า-จบการศึกษา
(Year Attended)
วุฒิการศึกษา
(Degree Granted)
สาขา
(Major)
เกรด
(GPA or %)
ม.ปลาย/ปวช.
(High School)
-
อาชีวศึกษา/ปวส. (Vacational School) -
อนุปริญญา (Diploma) -
ปริญญาตรี (University) -
ปริญญาโท
(Master Degree)
-
ปริญญาเอก (Doctoral) -
อื่น ๆ (Other) -
การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการศึกษา (Activities while studying)
           
ความสามารถด้านภาษา (Language Proficiency)
ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุระดับความสามารถในการใช้งาน) 4 = ดีมาก - Fluent / 3 = ดี - Good / 2 = พอใช้ - Fair / 1 = รู้บ้างเล็กน้อย - Slight
 
4
3
2
1
ภาษาอังกฤษ (English)  
ฟัง (Listening)
พูด (Speaking)
อ่าน (Reading)
เขียน (Writing)
ภาษาอื่น (Other)
 
ฟัง (Listening)
พูด (Speaking)
อ่าน (Reading)
เขียน (Writing)
ความสามารถพิเศษอื่นๆ (Other Qualifications)
 
 
 
 
ประสบการณ์การทำงาน  (Work Experience)
กรอกประวัติการทำงานของท่าน เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันไปอดีต
List all previous employment, start with the most recent position in blocks and work back to least recent position.
บริษัท/องค์กร
(Name of Employer)
ตำแหน่งและลักษณะงาน
(Position & Job Function)
วัน/เดือน/ปีที่เข้า-ออก
Date (from-to)
เงินเดือน
(Salary)
สาเหตุที่ออก
(Reason of Leaving)
-

จังหวัด (Province) หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
โทร (Tel.)
บริษัท/องค์กร
(Name of Employer)
ตำแหน่งและลักษณะงาน
(Position & Job Function)
วัน/เดือน/ปีที่เข้า-ออก
Date (from-to)
เงินเดือน
(Salary)
สาเหตุที่ออก
(Reason of Leaving)
-

จังหวัด (Province) หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
โทร (Tel.)
บริษัท/องค์กร
(Name of Employer)
ตำแหน่งและลักษณะงาน
(Position & Job Function)
วัน/เดือน/ปีที่เข้า-ออก
Date (from-to)
เงินเดือน
(Salary)
สาเหตุที่ออก
(Reason of Leaving)
-

จังหวัด (Province) หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
โทร (Tel.)
บริษัท/องค์กร
(Name of Employer)
ตำแหน่งและลักษณะงาน
(Position & Job Function)
วัน/เดือน/ปีที่เข้า-ออก
Date (from-to)
เงินเดือน
(Salary)
สาเหตุที่ออก
(Reason of Leaving)
-

จังหวัด (Province) หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
โทร (Tel.)
บริษัท/องค์กร
(Name of Employer)
ตำแหน่งและลักษณะงาน
(Position & Job Function)
วัน/เดือน/ปีที่เข้า-ออก
Date (from-to)
เงินเดือน
(Salary)
สาเหตุที่ออก
(Reason of Leaving)
-

จังหวัด (Province) หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
โทร (Tel.)
บริษัท/องค์กร
(Name of Employer)
ตำแหน่งและลักษณะงาน
(Position & Job Function)
วัน/เดือน/ปีที่เข้า-ออก
Date (from-to)
เงินเดือน
(Salary)
สาเหตุที่ออก
(Reason of Leaving)
-

จังหวัด (Province) หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
โทร (Tel.)
         
ทักษะอื่นๆ (Other Skills)
    รถยนต์ (Automobile) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)
พิมพ์ดีด (Typing) ความสามารถในการขับรถ (Driving)
ไทย (Thai)        คำ/นาที (WPM) มีใบขับขี่ (Driver’s License No.)
อังกฤษ (English) คำ/นาที (WPM) มีพาหนะเป็นของตัวเอง (Owner Vehicle)
       
ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Knowledge)
โปรแกรม (Programs)
เครื่องใช้สำนักงาน (Office Machine)
อื่นๆ (Other)
       
การฝึกงาน - ศึกษาดูงาน - ฝึกอบรมพิเศษ (Special Training)
วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม-จบ
Date (from-to)
หลักสูตร/วิชา
(Subject/Course)
สถาบัน/บริษัท
(Institution/Company)
ระยะเวลา (เดือน/วัน)
(Period of training Month/Day)
-
-
-
-
       
บุคคลอ้างอิง (Personal Reference)
โปรดระบุชื่อบุคคล อย่างน้อย 2 ท่าน ที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งทราบประวัติ รวมทั้งความประพฤติของท่าน และสามารถให้คำรับรองกับสถาบันไทย-เยอรมันได้
(Particulars of minimum 2 persons, not relative, who have know you.)
1.ชื่อ - สกุล (Name-Surname) อาชีพ/ตำแหน่ง
(Occupation/Position)
สถานที่ติดต่อ (Address) โทรศัพท์ (Tel.)
2.ชื่อ - สกุล (Name-Surname) อาชีพ/ตำแหน่ง
(Occupation/Position)
สถานที่ติดต่อ (Address) โทรศัพท์ (Tel.)
       
คำรับรองของผู้สมัคร (Statement/Declaration)

ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาว่าจ้างให้ทำงาน ข้าพเจ้าจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานก่อน โดยมีกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน 119 วัน ซึ่งในระหว่างระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานนี้ ข้าพเจ้าอาจถูกบอกเลิกจ้างได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในใบสมัครนี้เป็นจริงสมบูรณ์ถูกต้องทุกประการ หากข้อความใดเป็นเท็จ หรือหากข้าพเจ้าได้กรอกข้อความตอบคำถามโดยไม่สุจริต
ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

I acknowledge that after engagement. I must pass probationary. For a probationary employment period not exceeding 119 days. During the Probationary employment period I may terminate at any time.
I certify that all statements made in the application are true. Complete. And correct. Any misrepresentation or dishonest answer to any question may be considered as grounds for my immediate discharge from employment of the Company without severance pay.

 
ลงชื่อผู้สมัคร (Signature of Applicant) วันที่สมัคร (Date) 13 ธ.ค. 2561
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook