เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > เว็บลิงค์
เว็บลิงค์
หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานราชการของไทย ประเภทกระทรวง ดูแลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ของประเทศ
โครงการสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
โครงการสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ศูนย์กลางข้อมูลความรู้ ผู้นำด้านการพัฒนาองค์กรด้วยบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลผลิตที่ทันสมัยและใช้ได้กับองค์กรทุกระดับ
สถาบันยานยนต์
สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ในตลาดโลก
สถาบันอาหาร
สถาบันอาหารจัดตั้งขึ้นในรูปแบบขององค์กรเครือข่าย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการด้านวิชาการ เทคนิควิศวกรรม และข้อมูลองค์ความรู้ ตลอดจนดำเนินงานวิจัยนโยบาย เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรม ต
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสถาบันเครือข่ายอิสระเฉพาะทาง ภายใต้ การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเป็นหน่วยงานรองรับเป็นองค์กร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อประสานงานและได้บริการ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรร
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
เป็นสถาบันอิสระภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสาน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศทั้งระบบให้เจริญเติบโตต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
บริการสมาชิกที่ประกอบการเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ พลาสติก
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็น หน่วยชำนาญการ และ แกนนำ องค์กรเครือข่าย ปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Capacity Building) ของSMEs
สถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก เป็นสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ลำดับที่ 9 กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก และการจัดตั้งสถาบันพลาสติกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
   
พันธมิตร
เขตอุตสาหกรรมอมตะ
Amata Industrail Zone
Moeller Electric Limited,Thailand
Moeller เป็นแบรนด์ชั้นนำจากยุโรปที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในคุณภาพที่สูงและ ประสิทธิภาพของสินค้า โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและการควบคุมอ
บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
ออม รอนได้แสดงเจตนาอันแน่วแน่ในการอุทิศตนเพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้า อุปกรณ์อันทันสมัยของออมรอนผลิตมาเพื่อตอบสนองต่อสายการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าอุตสาห
EBZ Corparation
EBZ Corporation is a Group of Company use the place to begin Whether you are looking to buy or sell a home or property. We Have the tools you Need to make an informed Decision, including homes for sal
บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำและจัดจำหน่ายหลัก PLM Software (NX-CAD/CAM/CAE, Teamcenter, Tecnomatix) ในอุตสาหกรรมการผลิต,ออกแบบผลิตภัณฑ์และงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท แบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ
Castrol
Castrol can provide a complete range of solutions using our knowledge and expertise of your industry
บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มจากธุรกิจสายไฮดรอลิค เป็นหลัก หลังจากนั้น ได้ทำการขยายสู่การให้บริการทางด้านระบบไฮดรอลิค , นิวเมติก ครบวงจร โดยยึดแนวทางความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัท คราสส์เทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากยุโรป โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทชั้นนำในยุโรปกว่า 10 ปี ทีมงานประกอบด้วย วิศวกรฝ่ายขายให้คำปรึกษาในด้าน เครื่องจักร บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นเน้นความเป็นหนึ่ง
   
เว็บที่น่าสนใจ
ธนาคาร SME
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
เป็นสมาคมในประเทศไทยที่สนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่
9engineer
e-industrial technology center
บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย)
Plant Maintenance Technology Center
แผนกการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance Division) เป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม (Maintenance and Industrial Manangement Center) สถาบันไทย-เยอรมัน
Asia Pacific Plant Management
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
แหล่งรวบรวมข่าวสารและข้อมูลเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลภายใต้การดำเนินงานของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
CAD/CAM/CAE Advisory Center
website ที่ทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมของ CAD/CAM/CAE Advisory Center ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันไทย-เยอรมันกับบริษัทผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE ชั้นนำของไทย
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงทุกข้อมูลเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม
Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งมั่นให้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเครือข่าย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
   
หน่วยงานพิเศษ
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook