Web Link | Jobs | Contact us | Member | Site Map
ไทย | English
 
 
|
Home > News > Public Relation
News - Public Relation
รับสมัครสถานประกอบการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562

รับสมัครสถานประกอบการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม 
"โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562" 
(โรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น หรือแม่พิมพ์ยาง)
 
สิทธิประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่จะได้รับ 
1. ได้รับการวินิจฉัยและตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
2. ได้รับการพัฒนาโรงงานผลิตแม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐาน
 
คุณสมบัติของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วม 
1. เป็นสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น หรือแม่พิมพ์ยาง
2. เป็นสถานประกอบกิจการของไทย
 
รายละเอียดของการพัฒนาโรงงาน 
สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาโรงงาน ดังนี้
1. วินิจฉัยโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรงงาน
2. พัฒนาโรงงานผลิตแม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ
3. ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
4. รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน
 
ค่าใช้จ่าย :  30,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
ด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด
 
Download เอกสารและใบสมัคร กรุณาคลิก
 
 
Course name
Branch
Start date -
  Course Seminar
 
 
 
     
  Registration Forgot password
  Username : *  
  Password : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017