เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > บริการของเรา > บริการด้านอุตสาหกรรม
บริการด้านอุตสาหกรรม


    ศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ
 
โครงสร้างของระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ม Manufacturing Automation
2. กลุ่ม Process Automation

โดยทั้ง 2 กลุ่ม จะมีโครงสร้างของระบบอัตโนมัติที่สามารถ แบ่งเป็นระดับของการควบคุมและการทำงานได้ตาม Automation Pyramid ดังนี้

Process Level หมายถึง ระบบอัตโนมัติที่เป็นอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตต่างๆ ที่ใช้อยู่ในกระบวนการการทำงานอัตโนมัติ เช่น กระบอก สูบ วาล์ว มอเตอร์ และ เซนเซอร์ เป็นต้น

Control Level หมายถึง ระบบอัตโนมัติที่เป็นชุดควบคุมต่างๆ เช่น PLC IPC และ PID

SCADA Level หมายถึง การติดตามและควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ โดยระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์ และควบคุมกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์

Strategic Data Exchange Level หมายถึง ระบบการจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบซอฟท์แวร์ MES และ ERP เพื่อประโยชน์และการบริหารรวมทั้งการตัดสินใจทางธุรกิจ

หมายเหตุ
ERP - Enterprise Resource Planning
MES - Manufacturing Execution System
SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition
PLC - Programmable Logic Control
IPC - Industrial Personal Computer
PID - Proportional, Integral, Derivative Controller


งานบริการของศูนย์เทคโนโลยีอัตโนมัติ
1. ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ
2. ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม
3. ออกแบบและแก้ปัญหาระบบไฮดรอลิก
4. งานทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิก
5. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่และการตรวจสอบคุณภาพงานด้วยกล้อง

ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติิ
ขอบเขตงานบริการ
1. ออกแบบระบบกลไกและการส่งกำลังด้วยอุปกรณ์ทำงานทุกประเภท
    ที่อยู่ใน Process Level
2. ออกแบบระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้ตามความต้องการ 
3. จัดทำคู่มือสำหรับการควบคุม และบำรุงรักษาเครื่องจักร
4. ฝึกอบรมให้ผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถดูแลเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง

ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม
ขอบเขตงานบริการ
1. ปรับปรุงระบบควบคุมเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบ DCS
สำหรับโรงไฟฟ้า
2. ออกแบบระบบควบคุมใหม่ เช่น การควบคุมด้วย PLC และ Touch Screen
3. Retrofit ระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น CNC Machine และ Robot
4. การพัฒนาซอฟท์แวร์ และระบบควบคุมที่ต้องใช้ภาษา Visual Basic,
Visual C

หมายเหตุ
ระบบ PLC ที่ทีมวิศวกรของศูนย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ Siemens
Mitsubishi Omron และ HollySys เป็นต้น
ระบบ SCADA ที่ทีมวิศวกรของศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ Intouch
WinCC Citect และ HollySys เป็นต้น

 

ออกแบบและแก้ปัญหาระบบไฮดรอลิก
ขอบเขตงานบริการ
1. ระบบไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่อง Press
    เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่าพลาสติก เครื่องจักร สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เหล็ก และอื่นๆ
2. ระบบไฮดรอลิกสำหรับงาน Mobile เช่น เครน รถขุด และเรือ เป็นต้น
3. ระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Proportional Valve
และ Servo Valve
4. ระบบไฮดรอลิกสำหรับงาน Offshore เช่น แท่นขุดเจาะแก๊ส
และเรือเดินสมุทร

งานทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิก
ขอบเขตงานบริการ
1. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกทุกประเภท เช่น คอนโทรลวาล์ว
ปั๊ม และกระบอกสูบ
2. ทดสอบหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฮดรอลิก เช่น การทดสอบหา
ประสิทธิภาพของปั๊ม Proportional Valve และ Servo Valve
3. รายงานผลการตรวจสอบ และทดสอบในรูปแบบเอกสารที่รับรอง
โดยสถาบันไทย-เยอรมัน

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และทดสอบอยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาท ต่อ 1 อุปกรณ์


ออกแบบพัฒนาสื่อ และชุดทดสองด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ
ขอบเขตงานบริการ
1. ออกแบบชุดทดลองตาม Application ที่โรงงานต้องการ เช่น ระบบนิวแมติก
ไฮดรอลิก PLC และการควบคุมมอเตอร์ เป็นต้น
2. พัฒนาสื่อและเอกสารการสอน เช่น Presentation ใบงาน ใบแบบฝึกหัด และ
ใบประเมินผล
3. แปลคู่มือของเครื่องจักรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัตโนมัติ


ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ และการตรวจสอบคุณภาพงาน
ด้วยกล้อง

ขอบเขตงานบริการ
1. ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ สำหรับงานที่มีความซับซ้อน 
เช่น Interpolation Path Continuous และ Synchronising
2. งานตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้อง สำหรับเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติ เช่น
การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

หมายเหต
รับบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีในเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
อัตราค่าบริการในแต่ละกลุ่มงานข้างต้น จะมีทีมวิศวกรเข้าไปประเมินที่หน้างาน


    ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล

บริการวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
เพื่อให้ผู้ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกและแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น ได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ตรงประเด็น เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

การวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ด้วยซอฟต์แวร์ CADMOULD/Moldex 3D การวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น ด้วยซอฟต์แวร์ Dynaform
บริการผลิตชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว
การขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดจิ๋วด้วยเครื่องจักร 3D MICRO EDM MILLING ที่มีความเที่ยงตรง Position Accuracy น้อยกว่า + 1 Mricron, Surface น้อยกว่า Ra 0.1
สามารถผลิตชิ้นงานได้ ดังนี้
• Micro Mechanice Part
• Micro Mould
• Micro Holes สามารถทำรูที่มีขนาดเล็กกว่า 20 Micron เป็นต้น
บริการรับขึ้นรูปกราไฟต์สำหรับทำอิเล็คโตรด EDM
บริการขึ้นรูปอิเล็คโตรดที่ทำจากวัสดุกราไฟต์สำหรับงาน EDM ด้วยเครื่องจักร High Speed Milling ขนาด เครื่องจักร X 300, Y 300, Z 250 ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
สามารถขึ้นรูปอิเล็คโตรดที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดี
บริการลับและขึ้นรูปคมตัด
• Drill
• Ball Nose
Endmill (HSS, Carbide)
• Shell Endmill
บริการสร้างเครื่องมือพิเศษ
เครื่องลับคมตัดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Tool Grinding Machine)
บริการด้านการผลิตชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูง
บริการด้านการผลิตชิ้นส่วนที่ความเที่ยงตรงสูง ด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรพื้นฐานที่มีความเที่ียงตรงสูง
บริการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 และ 5 แกน
บริการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง WIRE CUT และ EDM
บริการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
บริการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรพื้นฐาน เช่น เครื่องกัด เครื่องกลึงและเครื่องเจียระไน
บริการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก
การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น
บริการฉีดพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติก
ขนาด Clamping Force 110 Ton แม่พิมพ์ไม่เกิน 420 x 420 mm.
   
บริการฉีดพลาสติกทั้งวัสดุเดียวและ 2 วัสดุ
ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก Arburg ขนาด Clamping Force 70 Ton
ขนาดของแม่พิมพ์ไม่เกิน 370 x 370 m.
รายการเครื่องมือกล
Machine Capacitie
Dimention (mm.) Weight (kg.) Accurac Remark
X Y Z
Manual Milling Machine
Deckel Maho FP1
Deckel Maho FP4

160
50

300
400

400
400

100
200

0.03
0.03

Heidenhain TNC 123
Heidenhain TNC 123
Manual Turning Machine
Weiler Praktikant
Micro Weily

¢300
¢300

-
-

670
1,000

-
-

0.02
0.02

-
-
Surface Grinding Machine
JUTEC 635
JUTEC 420

600
400

350
200

400
210

300
300

0.005
0.005

-
-
Cylindrical Grinding Machine
Ziersch & Baltrusch (Z&B)

¢300

-

500

-

0.005

-
Tool Grinder Machine
Ewag/ Ewamatic (CNC Tool Grinder
Michael Deckel/ S11

Max ¢ 300
Max ¢ 300

0.005
0.03

NUM
-
CNC Milling Machine
Deckel Maho / DMU 50T
Mikron VCP 600
Deckel Maho DMU 65 V
Mikron UCP 800 Doro (5 Axis)
Mikron HSM 300 (Graphite Machine)

500
600
650
600
380

400
500
500
600
390

400
450
500
450
225

160
400
1,500
500
68

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Heidenhain TNC43
Heidenhain TNC530i
Heidenhain TNC43
Heidenhain TNC530
Heidenhain TNC530
CNC Turning Machine
Gildemeister CTX 21
Gildenmeister CTX 31

¢140
¢170

-
+- 40

339
450

-
-

0.01
0.01

Fanuc 32
Fanuc 32
Electro Discharge Machine
Charmilles / Roboform 35P
Charmilles / Roboform 35

350
350

250
250

300
300

500
500

0.01
0.01

Charmille
Charmille
Wire Cut
Charmilles / Robofifi 2030 SI
Charmilles / Robofifil 2050 TW

320
320

250
250

200
160

500
500

0.005
0.005

Charmille
Charmille
3D Micro EDM Milling
Sarix / SX100

250

150

150

-

0.001

Sarix
Plastic Injection Machine
Ferromatik
Arburg/2 Componen

Tie bar 420 x 420 mm Clamping Force 110 Ton
Tie bar 370 x 370 mm Clamping Force 70 Ton

-
-

  บริการอุตสาหกรรม


    ศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการและพัฒนาอุตสาหกรรม ให้บริการงานอุตสาหกรรมในด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีความเที่ยงตรงสูง และรับผลิตชิ้นงานเครื่องมืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยเน้นที่คุณภาพในราคาที่เหมาะสม และให้บริการเช่าเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ยังพรั่งพร้อมด้วยเครื่องจักร และเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับรองรับความหลากหลายในการผลิตชิ้นงานรูปทรงต่างๆ ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

 
งานที่ขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC Milling ชิ้นงานโตสุดที่ผลิตได้
(X) 1200 x (Y) 600 x (Z) 650 มม. ค่าความละเอียด 0.01 มม.
มีทั้ง 3 แกน และ 4 แกน ซึ่งสามารถกัดงานในแกน A ได้ 120 มม.
   
งานที่ขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC Lathe ชิ้นงานโตสุดที่ผลิตได้
(X) 180 x (Z) 450 มม. ค่าความละเอียด 0.01 มม.
   
งานที่ต้องการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี EDM ชิ้นงานโตสุดที่ผลิตได้
(X) 500 x (Y) 400 x (Z) 450 มม. ค่าความละเอียด 0.01 มม.
   
งานที่ต้องการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี Wire Cut ชิ้นงานโตสุดที่ผลิตได้
(X) 400 x (Y) 250 x (Z) 200 มม. ค่าความละเอียด 0.005 มม.
 
งานที่ต้องการเจียระไนผิวราบ ชิ้นงานโตสุดที่ผลิตได้
(X) 600 x (Y) 300 x (Z) 205 มม. ค่าความละเอียด 0.005 มม.
 
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook