พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 | ข่าวสาร

พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0

2018-05-23 07:00:00 Asia/Bangkok
พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0
 
โดย ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสสถาบันไทย – เยอรมัน ครบรอบ 20 ปี

 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดทำร่างยุทธศาสตร์ยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาลที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจากการวิเคราะห์ประเภทอุตสาหกรรม พบว่าอาจไม่จำเป็นที่ต้องปรับทุกอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับตลาดของแต่ละอุตสาหกรรม
 
 
การปรับไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อาจไม่จำเป็นที่จะต้องปรับพร้อมกันทั้งหมด เนื่องจากลักษณะการผลิตและตลาดของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงได้กำหนดสาขาอุตสาหกรรม เป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอันดับแรก ๆ คือ
 
 
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ควรได้รับการพัฒนาในลำดับต่อไป ได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรมดิจิทัล  อุตสาหกรรมอัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันไทย-เยอรมัน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในหลายมิติ เช่น      ในอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยี ซึ่งในปี 2559 นี้ มีโครงการที่ดำเนินงานร่วมกัน อาทิ โครงการส่งเสริมการใช้โปรแกรม (CAD/CAM/CAE) ในสถานประกอบการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต โครงการพัฒนาขีดความสามารถ OEM/REM ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอขอบคุณสถาบันไทย–เยอรมันเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมดำเนินภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภารกิจในด้านการส่งเสริม SMEs ไทย ให้มีศักยภาพและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาลที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป


 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.

News Categoties