โครงการสร้างโอกาส สำหรับเด็กด้อยโอกาส | ข่าวสาร

โครงการสร้างโอกาส สำหรับเด็กด้อยโอกาส

2019-12-11 06:47:00 Asia/Bangkok

โอกาส เรียน ฟรี มีงานทำ 100%

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)  ของสถาบันฯซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคต่อไป    

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 15 ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันไทย-เยอรมัน ถือเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่สถาบันฯ ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบางส่วนด้วย
 
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
จำนวน 3 สาขา ดังนี้​
  • สาขาช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์    
  • สาขาช่างเชื่อม 
  • สาขาช่างควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี  

​ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร     

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา    

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties