โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ปี พ.ศ. 2563 | ข่าวสาร

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ปี พ.ศ. 2563

2020-01-28 03:03:00 Asia/Bangkok

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ปี พ.ศ. 2563

สถาบันไทย-เยอรมัน  ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วม
"โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ปี พ.ศ. 2563"

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี ถือหุ้นโดยคนไทยมากกว่า 50 %
 • มีความประสงค์ที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของบริษัทและต้องการผู้เชี่ยวชาญให้ คำปรึกษาแนะนำ
 • มีความมุ่งมั่นในอันที่จะทำให้โครงการประสพความสำเร็จ
 • ผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้มีพื้นฐานเป็นช่างเทคนิควิศวกรหรือนักออกแบบ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

โดยโครงการมีกิจกรรมทั้งหมด ดังนี้ 
 • ยกระดับความสามารถของสถานประกอบการสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จำนวน 20 กิจการ (ให้คำปรึกษา 28 Mandays) 
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) และอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 80 คน (8 รุ่น)
 • สร้างที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จำนวน 30 คน (3 รุ่น)
 • จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) และ อุตสาหกรรม 4.0จำนวน3ครั้ง ๆ ละ 40 คน
 • จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้งานและแสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำนวน 1 ครั้ง 100 คน

กิจกรรมที่เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) และอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 80 คน (8 รุ่น)    
 • สร้างที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จำนวน 30 คน (3 รุ่น)     
ส่งเอกสารสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ได้ที่
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
อีเมล์ [email protected]
โทรศัพท์ 038-215033-39 โทรสาร 033-266047 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties