โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน | ข่าวสาร

โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน

2020-03-10 06:35:00 Asia/Bangkok

โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน


ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มผลิตภาพการผลิตหรือลดของเสียในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเข้าร่วมโครงการ "โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน"

วัตถุประสงค์
: เพื่อให้บุคลาการด้านการผลิตชิ้นส่วนมีความเข้าใจในความต้องการของการออกแบบขั้นสูงที่กำหนดด้วยสัญลักษณ์ GD&T
ในการควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน อันส่งผลให้เกิดการลดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น
เข้าใจปัจจัยการทำงานของชิ้นส่วนต่อการวิเคราะห์ วิศวกรรมคุณค่า ปรับปรุงการสื่อสารทางวิศวกรรมระดับสากล และส่งผล
ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ สู่ตลาดการค้าโลก นำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร    


 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties