เปิดรับสมัครข้อเสนอ "โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563" | ข่าวสาร

เปิดรับสมัครข้อเสนอ "โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563"

2020-04-09 09:12:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจที่มีความพร้อมในการดำเนินการด้านพัฒนาและสร้างเครื่องจักรด้านระบบอัตอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้ข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย  ประจำปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์โครงการ 
  • เพื่อพัฒนาต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
  • เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ นักพัฒนาเพื่อที่สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  • เพื่อผลักดันผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยี ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทย ทั้งในด้านการแพทย์/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลักษณะของระบบอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยีที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
  • เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของคนไทยและสามานกระดับชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง
  • มีโอกาสที่จะขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ในวงกว้าง
  • พัฒนา ออกแบบ สร้าง และ/หรือต่อยอด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • มีรายละเอียดสมรรถนะของเครื่องที่จะพัฒนาชัดเจนและสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานสากลหรือหลักวิศวกรรม
  • มีความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ สามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานในการผลิต และ/หรือ ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
  • เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เพื่อสามารถที่จะนำมาใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้ที่ร่วมโครงการ
1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด และห้างหุ้นสามัญ เป็นต้น และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 %
 2. มีนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับการออกแบบและพัฒนาสร้างเทคโนโลยีต้นแบบในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยู่ในคณะทางานของโครงการ จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
3. มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบหรืออื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เคยได้รับงบประมาณการสนับสนุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ ในโครงการเดียวกัน
5. มีความรับผิดชอบ สามารถทุ่มเทเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการและเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันไทย-เยอรมันและเงื่อนไขของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้
6. มีศักยภาพและสามารถร่วมสนับสนุนทุนในการดำเนินงานได้ตามที่โครงการกำหนด
7. ไม่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่ล้มละลาย หรืออยูระหว่างการพิจารณาล้มละลาย
8. หน่วยงานหรือบุคคลที่ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในบัญชีผู้ที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้าง หรือบัญชีอื่นๆที่ไม่ประสงค์จ้างงานของสถาบันไทย-เยอรมัน หลักฐานประกอบการสมัครและยื่นข้อเสนอ
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบตามที่สถาบันไทย-เยอรมันกำหนด
2. ข้อเสนอและแบบเอกสารต่างๆ ได้ส่งผ่านระบออนไลน์ตามที่กำหนดเท่านั้น
3. ประวัติหน่วยงาน และประวัติ ผู้พัฒนาและทีมงาน 
4. เอกสารอื่นๆ ตามที่สถาบันฯกำหนด

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันไทย-เยอรมัน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

สมัครออนไลน์ได้ที่ : 


​สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนที  เดยะดี
โทร.038-215033 ต่อ 1731
มือถือ.095-8813082
E-mail : [email protected]

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties