ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนพัฒนาเครื่องจักร โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโลยีฯ | ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนพัฒนาเครื่องจักร โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโลยีฯ

2021-03-15 09:26:00 Asia/Bangkok
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนพัฒนาเครื่องจักร โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่ สถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อนำเข้าคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนดำเนินงาน นั้น บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและคณะกรรมการได้มีมติรับรองผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกให้ทุกท่านทราบ โดยมีรายชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือก สถาบันฯจะมีหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าโครงการเพื่อยันยืนรับดำเนินงานตามเงื่อนไขของโครงการ ต่อไปดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่    

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties