สถาบันไทย-เยอรมันขานรับนโยบาย EEC Model “สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ” เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฯ ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด | ข่าวสาร

สถาบันไทย-เยอรมันขานรับนโยบาย EEC Model “สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ” เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฯ ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

2021-06-15 04:01:00 Asia/Bangkok
วันนี้ (15 มิ.ย. 64) ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) ดร.อภิชาต กล่าวว่า สถาบันไทย-เยอรมัน หรือ TGI  เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี ได้จับมือกับเอกชน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด ขานรับนโยบายของ EEC Model  โดยการจัดอบรมหลักสูตร EEC Model Type B เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรยุคใหม่ เรียนรู้-พัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริงด้วยการศึกษาและการฝึกอบรมยุคใหม่แบบ EEC Model   ทั้งนี้ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่าในฐานะสถานประกอบการมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ การฝึกอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 23 ก.ค. 64  ประกอบไปด้วยกลุ่ม 4 กลุ่มหลักสูตร เช่น Injection Moulding Machine (Smart Production), CNC Machine & Robotics, Industrial IoT และ Industrial Robot & Automation System โดยอบรม ณ สถาบันไทย-เยอรมันศูนย์ชลบุรี ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา และ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในฐานะส่วนหนึ่งของคณะกรรมการรับรองหลักสูตร เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความมีวินัยผู้เข้าอบรมจากกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด เชื่อว่าการอบรมในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันหลักสูตรของ TGI เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ที่ TGI สั่งสมมา เป็นเสาหลักสำคัญของวงการ Automation ประเทศไทยมายาวนาน ในวันนี้ TGI ได้นำประสบการณ์ทั้งหมดที่มี พร้อมกับความตั้งใจอย่างแรงกล้าของท่านประธานสมชัย มาผนวกกับความพร้อมและความมีวินัยของผู้เข้าอบรม ทำให้เกิดการอบรมพัฒนาบุคลากรได้มีความก้าวหน้า และผมเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกๆฝ่าย ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันในการจัดการอบรมตาม EEC Model Type B หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Pilot ที่สำคัญ ที่ทาง EEC HDC จะได้นำบทเรียนการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาในหลักสูตรต่อไป ในการนี้ นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ได้กล่าวว่า คณะวิทยากรของ TGI ได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบ Demand Driven พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกัน Covid-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าอบรมและลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ  และสุดท้าย TGI มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของการขับเคลื่อน EEC Model และพร้อมที่จะร่วมการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

อ้างอิง https://eeco.or.th/th/eec-model


Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties