หัวหน้างานบัญชี - หัวหน้างานบ้ญชี - chonburi,

Careers at

หัวหน้างานบัญชี

Account Supervicer

JOIN US


หัวหน้างานบัญชี

category : หัวหน้างานบ้ญชี  |  700/1, chonburi  |  Posted on Nov 08, 2018 ← Back

Job Description

  • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
  • วางแผนการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สอดคล้องกับแผนหน่วยงาน
  • ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชี
  • รายงานกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ เช่น ลูกหนี้
  • ใช้โปรแกรม Excel/Word ได้/ ใช้โปรแกรม Accpac ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary