Plastic Injection Engineer - วิศวกร - Chonburi,

Careers at

Plastic Injection Engineer

Plastic Injection Engineer

JOIN US


Plastic Injection Engineer

category : วิศวกร  |  700/1 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด, Chonburi  |  Posted on Nov 08, 2018 ← Back

Job Description

Plastic Injection Engineer
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เบื้องต้นด้านการฉีดพลาสติก
  • มีใจรักในการถ่าทอดความรู้
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary