Maintenance Officer - Technician - Chonburi,

Careers at

Maintenance Officer

JOIN US


Maintenance Officer

category : Technician  |  700/1 , Chonburi  |  Posted on Sep 02, 2021 ← Back

Job Description


1. การศึกษาระดับ ปวส. สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง 
2. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ซ่อมระบบประปา งานอาคาร
4. มีความกระตือรือร้น ขยัน และรักการให้บริการ
5. ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary