Machine Effiency Certified

Catergory
- Testing Service and Calibration

Service
- Machine Effiency Certified

Scope
- เป็นสถาบันที่เชื่อถือได้และสามารถเป็นผู้รับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าตามประกาศของ BOI ที่ ป.2/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัตินำเข้าเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

Highlight
- เป็นสถาบันที่เชื่อถือได้และสามารถเป็นผู้รับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าตามประกาศของ BOI ที่ ป.2/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัตินำเข้าเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

Note
รายละเอียดสำคัญ 7 ประการ
1. สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซม หรือผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่  (Re-Condition Status or Residual Life Evaluation Result)
2. ปีที่ผลิต (Year of Manufacture)
3. ผลทดสอบการเดินเครื่อง (Test Run Result)
4. รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย (Emission and Safety Report)
5. การใช้พลังงานของเครื่องจักรต่อเครื่อง
6. ราคาประเมินของเครื่องจักร
7. รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ทำการตรวจสอบ (Inspection Report, Date and Place Inspection)