ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
18/03/2022 04:12:46
ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มี  โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดย สนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีศักยภาพทำการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพให้ได้รับการฝึกอบรมและเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป
 
ทั้งนี้ สถาบันไทย-เยอรมัน ได้รับเป็นที่ปรึกษาในโครงการและดำเนินโครงการนี้ จึงมีกำหนดการในการดำเนินโครงการ ในการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร และมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.หลักสูตร การเขียนโปรแกรม PLC  เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต (PLC Mitsubishi)
รุ่นที่ 1  ฝึกอบรม วันที่ 18,19,20,25,26 เมษายน 65 
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวันที่ 27 เมษายน 65
รุ่นที่ 2  ฝึกอบรม วันที่ 23,24,25,26,27 พฤษภาคม 65
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวันที่ 28 พฤษภาคม 65
รุ่นที่ 3  ฝึกอบรม วันที่ 20,21,22,23,24 มิถุนายน 65  สอบ
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวันที่ วันที่ 27 มิถุนายน 65

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
1.จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีพื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้า
 
2.หลักสูตร การเขียนโปรแกรมการแสดงผลและควบคุมการผลิต
รุ่นที่ 1  ฝึกอบรม วันที่ 3,4,5,6,7 พฤษภาคม 65 
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวันที่ 9 พฤษภาคม 65
รุ่นที่ 2  ฝึกอบรม วันที่ 31 พฤษภาคม 1,2,6,7 มิถุนายน 65 
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 8 มิถุนายน 65 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
1.จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีพื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้า
 
3.หลักสูตร การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ
รุ่นที่ 1  ฝึกอบรม วันที่ 9,10,11,12,13 พฤษภาคม 65  
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 17 พฤษภาคม 65
รุ่นที่ 2  ฝึกอบรมวันที่ 29,30 มิถุนายน 1,4,5 กรกฎาคม 65  
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพวันที่ 6 กรกฎาคม 65

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
1.จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าควบคุม หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ
 
 
4.หลักสูตร การออกแบบระบบสื่อสารสำหรับกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ
รุ่นที่ 1  ฝึกอบรม วันที่ 17,18,19,20,21 พฤษภาคม 65  
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 23 พฤษภาคม 65
รุ่นที่ 2  ฝึกอบรม วันที่ 9,10,13,14,15 มิถุนายน 65  
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 16 มิถุนายน 65
รุ่นที่ 3  ฝึกอบรม วันที่ 14,15,18,19,20 กรกฎาคม 65  
สอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 21 กรกฎาคม 65

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
1.จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าควบคุม หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ
 

อบรมฟรีไม่มี ค่าใช้จ่าย

จำนวนรุ่นละ 20 คนเท่านั้น

สถานที่ฝึกอบรม: สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี