วิศวกรระบบ IOT - วิศวกร - Chonburi,

Careers at

วิศวกรระบบ IOT

JOIN US


วิศวกรระบบ IOT

category : วิศวกร  |  700/1 , Chonburi  |  Posted on Sep 02, 2021 ← Back

Job Description


1. การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม/ครุศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมกคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ IOT,Embedded System เช่น Raspberry Pi,Arduino เป็นต้น
3. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Visual Basic.NET หรือ Visual C# หรือ Python

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary