วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ - วิศวกร - Chonburi,

Careers at

วิศวกรเมคคาทรอนิกส์

JOIN US


วิศวกรเมคคาทรอนิกส์

category : วิศวกร  |  700/1 , Chonburi  |  Posted on Sep 02, 2021 ← Back

Job Description

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา เมกคาทรอนิกส์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบอัตโนมัติ หรือเมคคาทรอนิกส์ อย่างน้อย 2 ปี
3. มีความสามารถและรักในการถ่ายทอดความรู้

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary