วิศวกรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ - วิศวกร - Chonburi,

Careers at

วิศวกรเทคโนโลยีหุ่นยนต์

JOIN US


วิศวกรเทคโนโลยีหุ่นยนต์

category : วิศวกร  |  700/1 , Chonburi  |  Posted on Sep 02, 2021 ← Back

Job Description

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความสามารถและรักในการถ่ายทอดความรู้

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary