หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งค์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 
- กระทรวงอุตสาหกรรม     
http://www.industry.go.th/

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม     
https://www.dip.go.th/

- โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์     
https://thaimould.org/th/

- สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO     
http://masci.or.th/

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     
https://www.ftpi.or.th/

- สถาบันยานยนต์     
http://www.thaiauto.or.th/

- สถาบันอาหาร     

http://www.nfi.or.th/

- สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า     
http://www.isit.or.th/

- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ     
https://www.thaitextile.org/

- สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
http://www.thaieei.com/

- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
http://www.ismed.or.th/

 - สถาบันพลาสติก
http://www.thaiplastics.org/