การตรวจสอบขนาดทางมิติด้วยเครื่อง CMM

ประเภทบริการ
- บริการทดสอบและสอบเทียบ

บริการ
- การตรวจสอบขนาดทางมิติด้วยเครื่อง CMM

ขอบเขตงาน
- ตรวจสอบชิ้นงานตามแบบ
- Scaning Curve for Create CAD
- Create Program for Customer

Highlight
- การเลือกวิธีการที่ถูกต้อง,สอดคล้องกับแบบงาน,บอกสาเหตุที่ทำให้ค่ารัศมีโอกาสแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน