ระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP)

ประเภทบริการ
- ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ

บริการ
- ระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP)

ขอบเขตงาน
- การคัดเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กร
- การเตรียทการองค์กรเพื่อวางระบบ ERP 
- การวางระบบและปรับปรุงระบบ ERP

Highlight
- ​เน้นการเพิ่มผลผลิตด้วยระบบ ERP