งานตรวจสอบวิเคราะห์โดยเทคโนโลยีกล้องภาพถ่ายความร้อน

ประเภทบริการ
- บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริการ
- งานตรวจสอบวิเคราะห์โดยเทคโนโลยีกล้องภาพถ่ายความร้อน ​

ขอบเขตงาน
- ​ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร โดยนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจริงที่เกิดขึ้นของเครื่องจักร โดยใช้ผู้เชียวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ