งานวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์หลังเกิดเหตุ

ประเภทบริการ
- บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริการ
- งานวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์หลังเกิดเหตุ

ขอบเขตงาน
- ​ตรวจสอบสภาพความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย เครื่องจักรต้องไม่เสียหายซ้ำซ้อนโดยสาเหตุเดิมๆ