Machine Online Monitoring

ประเภทบริการ
- ​Maintenance Machinery

บริการ
- Machine Online Monitoring 

ขอบเขตงาน
- ​งานติดต้องระบบตรวจสอบเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ตัวแปลที่สำคัญเพื่อป้องกันการเสียหายนอกแผน