งานวิเคราะห์และตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรโดยเทคโนโลยีวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

ประเภทบริการ
- บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริการ
- งานวิเคราะห์และตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรโดยเทคโนโลยีวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

ขอบเขตงาน
- ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรโดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนโดยใช้ผู้เชียวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ