Model Test

ประเภทบริการ
- Maintenance Machinery

บริการ
- Model Test

ขอบเขตงาน
- ​ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร โดยนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจริงที่เกิดขึ้นของเครื่องจักร โดยใช้ผู้เชียวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ