Operation Deflection Shape Analysis

ประเภทของบริการ
- บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริการ
- Operation Deflection Shape Analysis

Scope
- ​ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร โดยนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจริงที่เกิดขึ้นของเครื่องจักร โดยใช้ผู้เชียวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ