วิศวกรรมย้อนรอย

ประเภทของบริการ
- ออกแบบ/ผลิตชิ้นงานและเครื่องจักร

บริการ
- วิศวกรรมย้อนรอย

ขอบเขตงาน
1. สแกนชิ้นงาน 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser Scaning) 
2. สแกนชิ้นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย Probe (2D and 3D Scaning) 
3. เขียนโมเดล 3 มิติ (3D Modeling)

Highlight
- สร้าง CAD 3D จากข้อมูลการสแกนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ​