การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง CNC

ประเภทบริการ
- บริการทดสอบและสอบเทียบ

บริการ
- การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง CNC

ขอบเขตงาน
- Test Accuracy of Posistion and Repeatability CNC
- Test Pitch,Yaw of Machine
- Test Backlash of Postion 

Highlight
- ผู้ทดสอบมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งาน Laser XC 80D
- รวดเร็วในการให้บริการ