ออกแบบและผลิตชิ้นงาน
ออกแบบ ผลิตชิ้นงานและเครื่องจักร
บำรุงรักษาเครื่องจักร
บำรุงรักษาเครื่องจักร
ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ
บริการออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ

บริการรับรองประสิทธิภาพที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
     เป็นสถาบันที่เชื่อถือได้และสามารถเป็นผู้รับรองประสิทธิภาพ เครื่องจักรเก่าตามประกาศของ BOI ที่ ป.2/2546 เรื่องหลัก เกณฑ์การพิจารณาอนุมัตินำเข้าเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ใน โครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยทีมงานมืออาชีพที่มากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรมากกว่า 15 ปี ครอบคลุมไปยังหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ
     สถาบันเป็นเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0” โดยให้บริการทางด้านฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สู่อุตสาหกรรมไทยรวมทั้งการให้บริการด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ขององค์กร ซึ่งหนึ่งในบริการคือ “การรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรให้กับ สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (BOI)” โดยสถาบันฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบและออกเอกสาร รับรองประสิทธิภาพ เครื่องจักรที่ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ 7 ประการ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา อนุมัตินำเข้าเครื่องจักรเก่าใช้แล้วมาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

1. สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซม หรือผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ (Re-Condition Status or Residual Life Evaluation Result)
2. ปีที่ผลิต (Year of Manufacturing)
3. ผลทดสอบการเดินเครื่อง (Test Run Result)
4. รายงานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ความปลอดภัย (Emission and Safety Report)
5. การใช้พลังงานของเครื่องจักร (Energy Consumption)
6. ราคาประเมินของเครื่องจักร (Machine Evaluation Price)
7. รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ทำการตรวจสอบ (Inspection Report, Date and Place Inspection)
อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์

ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ


บำรุงรักษาเครื่องจักร

งานวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์หลังเกิดเหตุ
งานถ่วงสมดุลย์เครื่องจักร
งานตรวจสอบวิเคราะห์โดยเทคโนโลยีกล้องภาพถ่ายความร้อน
Operation Deflection Shape Analysis
งานวิเคราะห์และตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรโดยเทคโนโลยีวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร CNCสถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44