การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000) & Rs Logix 5000 ระดับพื้นฐาน

22-PLC-53

Basic
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้สามารถเข้าใจโครงสร้างส่วนประกอบพื้นฐาน หลักการทำงานและการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ได้สามารถใช้โปรแกรม RS Logix5000 Software เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC Logix5000 และ conveyor และ Lifting application ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - PLC (Logix5000) Allen Bradley       5 ชุด

  - RS Logix5000Software                   5 ชุด

  - Conveyor  and   Lifting application Simulation module             5 ชุด

  - Computer Notebook                       5 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- โครงสร้างพื้นฐานของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

- การใช้ซอฟต์แวร์ RS Logix5000 Software ออกแบบโปรแกรม PLC.

- System and Data base for PLC Logix5000

- การใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในโปรแกรม PLC Logix5000

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมแบบลอจิก โดยใช้ภาษา LADDER

- หลักการของการควบคุมอย่างปลอดภัย

- การเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลระหว่าง PLC และ conveyor and   lifting application

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

5 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44