การบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP

25-MOM-10

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning :ERP )   และประยุกค์ใช้ในการบริหารงานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม   

  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบาย บทบาทความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของการใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ(Material Requirement Planning :MRP)

  3. สามารถออกแบบข้อมูลตั้งต้น(Master Data)  การวางแผน การจัดตารางการผลิต และการควบคุมการผลิต

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  -

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  -

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ERP  Demo  Software    6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำระบบ ERP

2. การวางแผนอุปสงค์

3. การกำหนดตารางการผลิตหลัก

4. การวางแผนความต้องการวัสดุ

5. การออกแบบข้อมูลตั้งต้นสำหรับระบบ ERP

6. การจัดการกำลังการผลิต

7.   การวางแผนและควบคุมการผลิต

8.   การจัดการสินค้าคงคลังเบื้องต้น

9.  กระบวนการจัดซื้อจัดหาในระบบ ERP

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44