ระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

25-MOM-20

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ DBMS

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลและสามารถนำไปใช้งานได้

  4.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่อง SQL (Structure Query Language)

  5.   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  -

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  -

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Microsoft Access, Microsoft SQL Server

  2. Computer

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล

2. สถาปัตยกรรมและแนวคิดการออกแบบระบบฐานข้อมูล

3. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

4. การเขียนแบบจำลองความสัมพันธ์โดยใช้ Entity relationship Diagram

5. การออกแบบฐานข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐานเบื้องต้น และรูปแบบบรรทัดฐานขั้นสูง (Normalization)

6. ภาษาฐานข้อมูล (SQL: Structure Query Languages)

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44