การโปรแกรม Visual Basic และระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อ Barcode, QR Code Detector

25-MOM-21

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้รองรับการเก็บข้อมูล Barcode ได้

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบ Barcode ที่ใช้งานในปัจจุบัน

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกและออกแบบระบบBarcode เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดได้

  4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ Barcode ไปยังฐานข้อมูล

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  -

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  -

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ซอฟท์แวร์ Visual Basic

  2. Microsoft Access, SQL Server

  3. 1D, 2D Barcode ,QR Code Reader

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนวทางการออกแบบโปรแกรมและการแก้ปัญหา

2. กระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์เบื้องต้น

3. เริ่มต้นการใช้งาน Visual Basic

4. การสร้าง Application อย่างง่ายจากคอลโทรลมาตรฐาน

5. การเขียนแบบจำลองความสัมพันธ์โดยใช้ Entity relationship Diagram

6. การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบ Barcode

7. เทคโนโลยี 1D และ 2D Barcode ,QR Code

8. แนวทางในการเลือก Barcode ให้เหมาะกับการใช้งาน

9. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Barcode ,QR Code

10. ช่องทางการสื่อสารระหว่าง Application และ Barcode ,QR Code

11. การเชื่อมโยงระบบ Barcode และฐานข้อมูล

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44