การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบสองแผ่นโดยใช้ NX Mold Wizard

43-MOT-32

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  1.ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบสามมิติ  ด้วยโปรแกรม NX Mold Wizard ได้

  2.เขียนแบบประกอบแม่พิมพ์ Mould assembly drawing ได้

  3.แยกแบบชิ้นส่วน  Component Detail Drawing ได้

  4.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CAD 3D 

  มีความรู้ ประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CAD 3D 

  มีความรู้ ประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม NX Mold Wizard

  2.ตัวอย่างชิ้นงาน

  3.แม่พิมพ์

เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

2.ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์

   - การกำหนดทิศทางการเปิด-ปิดแม่พิมพ์

    - การเผื่อค่าหดตัว

    -  ผิวแบ่งแม่พิมพ์

    - ชิ้นส่วน Core และ Cavity

   -  Mould base และชิ้นส่วนมาตรฐาน

    - ระบบป้อนพลาสติก

    - ระบบหล่อเย็น       

    - ระบบปลดชิ้นงาน

3.การเขียนภาพประกอบแม่พิมพ์

4.การแยกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

5.การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,400 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,400 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44