ถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิก

21-HYD-12

Basic
วัตถุประสงค์

  เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบ และวิเคราะห์ อุปกรณ์ ถังสะสมพลังงานที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำและความปลอดภัย สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงระบบไฮดรอลิกให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (21-HYD-10)

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านไฮดรอลิก และไฟฟ้าพื้นฐาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (21-HYD-10)

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านไฮดรอลิก และไฟฟ้าพื้นฐาน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. FESTO Hydraulic equipment  4  ชุด

  2. Hydac Hydraulic Accumulator  2  ชุด

  3. Bosch  Hydraulic  Accumulator  1  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ประเภทของถังสะสมพลังงาน

2. โครงสร้างคุณลักษณะและหลักการทำงานของถังสะสมพลังงานแบบ Hydro-pneumatic accumulator

3. การคำนวณหาขนาดของถังสะสมพลังงานแบบ Hydro-pneumatic accumulator

4. การออกแบบวงจรที่นำถังสะสมพลังงานไปประยุกต์ใช้งาน

5. การบำรุงรักษาและปรับตั้งพลังงานในการใช้งาน

6. ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้งาน

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

4,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

4,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44