การอบชุบโลหะ

24-MEU-10

Basic
วัตถุประสงค์

  1.    กำหนดกระบวนการอบชุบโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         เพื่อลดปัญหากับชิ้นงาน
  2.     เข้าใจพฤติกรรมของโลหะเมื่อได้รับความร้อนใน
         เชิงของโครงสร้างจุลภาคภายในและคุณสมบัติ
         ทางกลและสามารถควบคุมให้ได้คุณสมบัติตาม
         ต้องการ
  3.    สามารถประยุกต์การกำหนดกระบวนการและ
         ควบคุม ให้เข้ากับลักษณะงานแบบต่างๆได้ดีโดย
         การใช้มาตราฐานและไกด์ต่างๆ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องกล หรือ
  2. ผู้ที่ทำงานด้านเครื่องกล QC, QA ที่มีประสบการณ์ในด้านงานอบชุบโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องกล หรือ
  2. ผู้ที่ทำงานด้านเครื่องกล QC, QA ที่มีประสบการณ์ในด้านงานอบชุบโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เตาอบชุบ
  2. เครื่องทดสอบความแข็ง Universal Hardness Tester
  3. กล้องถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
  4. เอกสารแนะนำการอบชุบและมาตราฐาน JIS, ASM Handbook ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เกี่ยวกับธาตุเหล็กและการแบ่งชนิดของเหล็ก รวมถึงการใช้ไดอะแกรม Fe-Fe3C เพื่อเลือกใช้อุณหภูมิการอบชุบรวมถึงทราบพฤติกรรมของโลหะเมื่อได้รับความร้อน
2. ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเหล็กกับอุณหภูมิอบชุบ
3. ประเภทของการอบชุบโลหะแบบต่างๆ,ลักษณะของกระบวนการ, ข้อดีข้อเสียและการเลือกใช้
4. การทดสอบความสามารถในการชุบแข็งของโลหะ (Jominy test) และปฏิบัติการอบชุบโลหะ รวมถึงการใช้ TTT Diagram เพื่อใช้ในการวางแผนการอบชุบให้ได้ตามความต้องการ
5. การตรวจสอบ และการทดสอบงานที่ผ่านการอบชุบ
6. การแก้ไขปัญหาและเทคนิคการป้องกันปัญหาจากการอบชุบโลหะที่จะเกิดกับชิ้นงาน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44