การกัดกร่อนและการป้องกัน

24-MEU-31

Basic
วัตถุประสงค์

  1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกและปัจจัยในการเกิด
        การกัดกร่อนในแบบต่างๆ  
  2.   เพื่อเข้าใจหลักการทดสอบและการเลือกใช้วัสดุหรือ
        สิ่งปกป้องให้เหมาะสม
  3.   เพื่อเข้าใจการป้องกันในแบบต่างๆที่เหมาะสมในแต่
        ละงาน และในแต่ละสภาพแวดล้อม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี หรือผู้มีประสบการ์ณด้านงานวางระบบไฟฟ้าใต้ดิน โครงสร้างทางทะเล ท่อใต้ดิน หรือออกแบบงานผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่มีปัจจัยของการกัดกร่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี หรือผู้มีประสบการ์ณด้านงานวางระบบไฟฟ้าใต้ดิน โครงสร้างทางทะเล ท่อใต้ดิน หรือออกแบบงานผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่มีปัจจัยของการกัดกร่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ตัวอย่างงานกัดกร่อนประเภทต่างๆ

เนื้อหาหลักสูตร

1.   กลไกการกัดกร่อน โดยหลักการเคมีไฟฟ้า
2.   เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์ของปฎิกิริยาการกัดกร่อน
3.   ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้โลหะเกิดการกัดกร่อน
4.   ปัจจัยที่มีผลในการเร่งการกัดกร่อน
5.   กลไกการกัดกร่อนประเภทต่างๆและแนวทางการป้องกัน
6.   การป้องกันการกัดกร่อนแบบต่างๆ
7.   ปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจำวันโดยระบุถึงสาเหตุและแนว
      ทางการแก้ไข
8.   หลักการหรือวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการกัดกร่อน
9.   หลักการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44