เทคนิคการเลือกและการกำหนดการเคลือบผิวแข็ง

24-MEU-41

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกและปัจจัยของตัวแปรในการเคลือบผิวด้วยเทคนิค PVD ทั้ง Arc Ion Plating และ Sputtering  
  2.เพื่อเข้าใจหลักการ, เทคนิคและวิธีการเตรียมผิวงานรวมถึงการวางแผนงานที่สอดคล้องกับชนิดของวัสดุที่นำมาเคลือบ
  3.เพื่อเข้าใจชนิดของโครงสร้างของชั้นเคลือบและ สารเคลือบที่มีอิธิพลโดยตรงต่อคุณสมบัติทางกลโดยการควบคุมตัวแปรของกระบวนการ
  4.เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคการทดสอบชั้นเคลือบในแบบต่างๆ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี หรือผู้ที่ทำงานด้านการเคลือบผิวด้วย PVD

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี หรือผู้ที่ทำงานด้านการเคลือบผิวด้วย PVD

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.   ตัวอย่างงานเคลือบประเภทต่างๆ

เนื้อหาหลักสูตร

1.   ความรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลือบผิวแบบต่างๆ
2.   ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในแต่กระบวนการ
3.   ปัจจัยของคุณภาพผิวต่อคุณสมบัติสารเคลือบ
4.   อิทธิพลของความร้อนจากกระบวนการต่อสมบัตัทางกลและโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน
5.   อิทธิพลของชนิดสารเคลือบต่อคุณสมบัติทางกลของ สารเคลือบและผิวเชื่อมต่อ
6.   เทคนิคการเลือกใช้สารเคลือบและการเตรียมผิวที่เหมาะสมในแต่ละลักษณะการใช้งาน
7.   หลักการทดสอบชั้นผิวเคลือบ และเทคนิคต่างๆ
8.   ปัจจัยของแรงและสภาพแวดล้อมภายนอกต่ออายุ การใช้งานของเครื่องมือตัดเฉือนและขึ้นรูป
9. การปรับปรุงคุณภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดเฉือนและขึ้นรูปที่ได้รับการเคลือบผิว

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

4,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

4,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44