การออกแบบแนวคิดกระบวนการผลิต อัตโนมัติด้วยโปรแกรม visual component

Automation Process Conceptual Design by Visual Component 23-LEA-20

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบสร้างแบบจำลอ งแนวคิดกระบวนการผลิตอัตโนมัติ หรือกำหนดแนวคิดเพื่อตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

  2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อสร้างกระบวนการจำลองกา รทำงานของหุ่นยนต์ Articulate type ในการหยิบจับและงานเชื่อมโลหะได้

  3. สามารถนำเอาแบบจำลองไปใช้เพื่อทำการนำเสนอได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมเครื่องกล

  2. ผู้มีความรู้ความเข้าใจติดตั้งกระบวนการผลิตการจัดวางผังกร ะบวนการทำงานเพื่อการปรับปรุง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมเครื่องกล

  2. ผู้มีความรู้ความเข้าใจติดตั้งกระบวนการผลิตการจัดวางผังกร ะบวนการทำงานเพื่อการปรับปรุง

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Computer + Software(Visual ComponentV4.1) 6 Unit 

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า

ตัวเลือกห้อง
ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน

ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44