การออกแบบแนวคิดกระบวนการผลิต อัตโนมัติด้วยโปรแกรม visual component

23-LEA-20

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบสร้างแบบจำลอ งแนวคิดกระบวนการผลิตอัตโนมัติ หรือกำหนดแนวคิดเพื่อตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

  2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อสร้างกระบวนการจำลองกา รทำงานของหุ่นยนต์ Articulate type ในการหยิบจับและงานเชื่อมโลหะได้

  3. สามารถนำเอาแบบจำลองไปใช้เพื่อทำการนำเสนอได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมเครื่องกล

  2. ผู้มีความรู้ความเข้าใจติดตั้งกระบวนการผลิตการจัดวางผังกร ะบวนการทำงานเพื่อการปรับปรุง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมเครื่องกล

  2. ผู้มีความรู้ความเข้าใจติดตั้งกระบวนการผลิตการจัดวางผังกร ะบวนการทำงานเพื่อการปรับปรุง

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Computer + Software(Visual ComponentV4.1) 6 Unit 

เนื้อหาหลักสูตร

1.เกริ่นนำการใช้เครื่องมือต่างๆของ โปรแกรม Visual Component

2.การออกแบบ Cell line ด้วย library ของโปรแกรม ขั้นพื้นฐาน

3. เป็นการสร้างแบบ 2D เพื่อกำหนด LAYOUT จากการจำลองและ รูปแบบ การทำ motion เพื่อทำ Presentation

4 การสร้างการจำลองการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ชนิด Articulate ทำงาน หยิบวางชิ้นงานตามตำแหน่ง (Pick &Place )

5.การกำหนดการควบคุมการสร้างโปรแกรมหุ่นยนต์ ชนิดArticulateในการประยุกต์ใช้งาน Palletizing เพื่อการลำเลียงขนถ่าย

6 สร้างแบบจำลองกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์ชนิด Articulate

7. กำหนดการใช้อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นแบบ มือจับเดี่ยว (Single Griper)จากLibrary และการกำหนดปลายแขนหุ่นหยิบจับแบบมือจับคู่ (Dual Gripper ) เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต

8.กำหนดการสร้าง Kinematic จาก Solid file (3D)เพื่อเป็น Gripper เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการ

9 การประยุกต์ใช้คำสั่ง Work library เพื่อ การกำหนดงานขาเข้าเป็น Pallet ที่สามารถกำหนดชิ้นงานที่ส่งมาจากลูกค้าหรือ แผนกก่อนหน้าเพื่อถ่ายโอนหรือลำเลียงออก

10.การขนถ่ายด้วยรถForklift

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44