การออกแบบและการโปรแกรมพาหนะนำทางอัตโนมัติ

21-MEC-41

Advanced
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่จะ...
  1. เข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญของพาหนะนำ
  ทางอัตโนมัติ (AGVs)
  2. เข้าใจการทำงานของส่วนประกอบหลักของ
  พาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) อย่างถูกต้อง
  3. สามารถออกแบบและเลือกอุปกรณ์ เพื่อใช้ทำพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Stepping motor, Servo motor)
  4. สามารถออกแบบ/เลือกใช้งานระบบควบคุม (Controller) สำหรับควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) ได้เหมาะสม
  5. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่อย่างง่ายได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้พื้นฐานวิชาแมคคานิกส์/ พื้นทางเครื่องกล/พื้นทางไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โปรแกรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้พื้นฐานวิชาแมคคานิกส์/ พื้นทางเครื่องกล/พื้นทางไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โปรแกรม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดฝึกปฏิบัติ จำนวน      2 ชุด

  2. คอมพิวเตอร์และชุดฝึก 4 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)

- เข้าใจหลักการทำงาน, ทฤษฎีการเคลื่อนที่ และขั้นตอนการออกแบบพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)

- อธิบายหลักการทำงาน และทราบส่วนประกอบหลักของพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)

2. การออกแบบและเลือกขนาดชุดขับเคลื่อน (Stepping-motor or Servo-motor)

- ประเภทของมอเตอร์ที่นิยมใช้ขับเคลื่อน

- ทราบหลักการทำงาน และการใช้งาน Stepping-motor or Servo-motor เบื้องต้น

- สามารถเลือกใช้ Stepping-motor or Servo-motor มาตรฐานได้

3. อุปกรณ์ควบคุม (Controller), Interface และ sensor สำหรับควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)

- ชนิดของอุปกรณ์ควบคุม(Controller), Interface และ sensor สำหรับควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)

 

- เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุม(Controller), Interface และ sensor สำหรับควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) ได้เหมาะสม

4. การควบคุมการเคลื่อนที่ของพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) เบื้องต้น

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาC/ C++/ C#/ Basic) ควบคุมการทำงานของ controller เพื่อสร้างสัญญาณการควบคุมแบบต่างๆ (Input, Output)

- การโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) ได้

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44