การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิผล

21-PNE-42

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการใช้ความรู้และทักษะทางด้านเทคนิคเพื่อการดำเนินการและจัดการให้การผลิตและเตรียมลมอัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดย

  1. สามารถกำหนดขนาดอุปกรณ์ วิธีการควบคุม

   และระบบที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

  2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์และการควบคุมที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อ    การประหยัดและลดการสูญเสียพลังงาน

  3. ควบคุมและตรวจวัดคุณภาพของลมอัดที่เหมาะสมกับงาน

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านนิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้า

  2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานระบบนิวแมติก (21-PNE-10)  

  และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า     (21-PNE-21)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านนิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้า

  2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานระบบนิวแมติก (21-PNE-10)  

  และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า     (21-PNE-21)

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดต้นกำลังการผลิตลมอัด

  2. เครื่องมือวัดคุณภาพลมอัด

เนื้อหาหลักสูตร

1. การออกแบบเกี่ยวกับการ ผลิตลมอัด การเพิ่มประสิทธิผลของการผลิตลมอัด การกรองฝุ่นละออง การระบายความร้อนและการนำความชื้นออกจากระบบ

2. การกำหนดอุปกรณ์เตรียมลมอัดโดยคำนึงถึง อัตราการไหลของลม,คุณภาพของลมอัด และเทียบใช้กับแคตตาล็อกได้เหมาะสม

3. การกำหนดถังเก็บลม (Reservoir) ที่เหมาะสมไว้ใช้งานในระบบให้เพียงพอ

4. การลดความสูญเสียระหว่างชุดควบคุมและอุปกรณ์ทำงาน การควบคุมและการปรับตั้งค่าความดันอย่างเหมาะสมและประหยัด

5. การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากความยาวและขนาดของท่อลม และการรั่วไหลของลมอัด

6. การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา

7. การลดเสียงในระบบนิวแมติก

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44