ระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก

21-HYD-24

Advanced
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางด้านพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิกและอุปกรณ์  อิเลคทรอนิกส์ ในแง่ของการติดตั้ง การซ่อมบำรุง โดยสามารถเปรียบเทียบกับไฮดรอลิกแบบทั่วไป รวมไปถึงการออกแบบและการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงานในอุตสาหกรรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุม
  ไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านไฮดรอลิกไฟฟ้าเป็น
  อย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุม
  ไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านไฮดรอลิกไฟฟ้าเป็น
  อย่างดี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Rexroth Proportional Hydraulic Training 3 ชุด 

  2. Cut-off equipment (Bosch/Rexroth)

  3. HAMEG  Oscilloscope 3 ชุด 

เนื้อหาหลักสูตร

1. ประเภทของพรอปพอร์ชันนัลวาล์ว

2. หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม

3. คุณสมบัติและหน้าที่ของวาล์วแบบพรอปพอร์ชันนัลชนิดต่างๆ เช่น วาล์วควบคุมความดัน วาล์วควบคุมอัตราการไหล และวาล์วควบคุมทิศทางการไหล

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวาล์วแบบ    พรอปพอร์ชันนัลประเภทควบคุมตำแหน่ง และไม่ควบคุมตำแหน่ง

5. การเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วแบบพรอปพอร์ชันนัล ตามแบบมาตรฐาน

6. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการควบคุมวาล์วแบบพรอปพอร์ชันนัล เช่น Gain, Ramp และ setpoint input บนแผงอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44