QCC เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

QCC For problem solving and continuous development SM-0011

รายละเอียด

สภาพทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมาก กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เป็นแนวทางหนึ่งของการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างแนวคิดด้านคุณภาพให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางของ QC Story ฝึกให้พนักงานมีทำงานด้วยแนวทางของวงจร PDCA มีการตัดสินใจโดยใช้ข้อเท็จจริงผ่านเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) ทำให้องค์การมีการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการของ Quality Control Circle : QCC และสามารถนำเอา QCC มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตและบริหารคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

2. เสริมสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ PDCA รูปแบบการวิเคราะห์แบบ QC Story และการใช้เทคนิคเครื่องมือ QC Tools ที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม QCC

กลุ่มเป้าหมาย

  • หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายผลิต
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพที่ต้องการเพิ่มทักษะและเพิ่มศักยภาพในการใช้เครื่องมือ QC

วิธีการอบรม

การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565 - อังคาร 18 ตุลาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
  • วันที่ พุธ 12 ตุลาคม 2565 - ศุกร์ 14 ตุลาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี 001
หัวข้อ

• แนวคิดและหลักการของการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ตามวงจร PDCA

• บทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการกิจกรรม  QCC

• ประเด็นสำคัญในแต่ละขั้นตอนของ การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control circle)

• ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools กับ QC story

         1. Check Sheet

2. Pareto Diagram

         3. Graphs

         4. Cause & Effect Diagram

         5. Histogram

         6. Scatter Diagram

         7. Control Chart

• ความเข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ  7 QC Tools (ต่อ)

Work Shop

• การประเมินผลและการให้คะแนนผลงานกิจกรรม QCC

• การบริหาร/การส่งเสริมกิจกรรม QCC

• สรุป และตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม


วิทยากร
-

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

1,500 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44