แนวทางการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

Guidelines for Designing Machinery and AutomationEquipment to Increase the Capacity of the Manufacturing and Service SM-0012

รายละเอียด

·       รายละเอียดเนื้อหา

8:30-9:00 น. ลงทะเบียน

9:00-9:15 น. กล่าวเปิดงาน

9:15-10:30 น.   หลักการและแนวคิดการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ

        องค์ประกอบออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ

10:30-10:45 น. พักดื่มชา-กาแฟ

10:45-12:00 น. การกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อการผลิตชิ้นส่วนประกอบร่วมของตลับลูกปืน (Roller bearing), Linear guide, Runner block, Ball screw, สายพานและมูเลย์ (Belt & Pulley)

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น. หลักการกำหนดขนาดต่างๆ ของพื้นผิว (Full Feature Definition Principles)

การจัดสรรค่าความเผื่อให้กับขนาดต่าง (Allocate Tolerance to each dimension)

14:30-14:45 น. พักดื่มชา-กาแฟ

14:45-15:30 น. การกำหนดขนาดที่ได้รับการจัดสรรแล้วลงใน ภาพแยกชิ้น (Define Tolerance)

ขนาดที่ใช้ในการประกอบ (Assembly dimension and Functional Tolerance)

ถาม-ตอบ และนำเสนอกิจกรรมของสถาบันฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

-

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ออกแบบเครื่องจักร กลุ่มผู้ออกแบบระบบอัตโนมัติ และ ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการอบรม

แบบ classroom  

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

หลักการและแนวคิดการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ  องค์ประกอบออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ

การกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อการผลิตชิ้นส่วนประกอบร่วมของตลับลูกปืน (Roller bearing), Linear guide, Runner block, Ball screw, สายพานและมูเลย์ (Belt & Pulley)

หลักการกำหนดขนาดต่างๆ ของพื้นผิว (Full Feature Definition Principles)

การจัดสรรค่าความเผื่อให้กับขนาดต่าง (Allocate Tolerance to each dimension)

การกำหนดขนาดที่ได้รับการจัดสรรแล้วลงใน ภาพแยกชิ้น (Define Tolerance)

ขนาดที่ใช้ในการประกอบ (Assembly dimension and Functional Tolerance)


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

ฟรี!

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44