หลักการทำงานของสายพานส่งกำลัง/สายพานลำเลียง การติดตั้งและการถอดอย่างถูกวิธี

(Transmission belt and Conveyor belt) SM-0020

รายละเอียด

-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประกอบสายพานส่งกำลังและสายพานลำเลียงของเครื่องจักรที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกลในระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิธีการอบรม

แบบ classroom 

ระยะเวลา/สถานที่
 • วันที่ ศุกร์ 29 มีนาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
 • วันที่ จันทร์ 16 กันยายน 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

 1. ประเภทต่างๆ ของสายพานส่งกำลังและคุณลักษณะการทำงาน
 2. การตรวจสอบคุณภาพของพู่เลย์ของสายพานส่งกำลังก่อนการประกอบ
 3. การตรวจสอบคุณภาพของสายพานก่อนการประกอบ
 4. การหาระยะตึงของสายพาน
 5. การปรับแนว (Alignment) ของพู่เลย์สายพาน
 6. การตั้งตึงสายพาน
 7. การตรวจสอบคุณภาพของพู่เลย์สายพานลำเลียงก่อนการประกอบ
 8. การหาระยะตึงของสายพานลำเลียง
 9. การตั้งตึงของสายพานลำเลียง


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

3,700 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44