หลักการทำงานของ O-ring, Lip seal การติดตั้งและการถอดอย่างถูกวิธี ค่าความหยาบผิว

(O-ring, Lip seal and surface roughness) SM-0021

รายละเอียด

-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประกอบ O-ring และ Lip sealป้องกันการรั่วซึมของเครื่องจักรที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกลในระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิธีการอบรม

แบบ classroom 

ระยะเวลา/สถานที่
 • วันที่ จันทร์ 1 เมษายน 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
 • วันที่ จันทร์ 7 ตุลาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

 1. วัสดุประเภทต่างๆ และคุณลักษณะการใช้งานของ O-ring
 2. ประเภทต่างๆ และคุณลักษณะการใช้งานของ O-ring
 3. การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนก่อนการประกอบ
 4. เทคนิคการประกอบและข้อควรระวัง
 5. วัสดุประเภทต่างๆ และคุณลักษณะการใช้งานของ Lip seal
 6. ประเภทต่างๆ และคุณลักษณะการใช้งานของ Lip seal
 7. การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนก่อนการประกอบ
 8. เทคนิคการประกอบและข้อควรระวัง
 9. ค่าความหยาบผิวและผลกระทบต่อการทำงานของ Seal
 10. ค่า GD&T และผลกระทบต่อการทำงานของ Seal


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

3,700 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44