สารหล่อลื่นและการหล่อลื่น

(Lubricant and lubrication) SM-0022

รายละเอียด

-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้สารหล่อลื่นประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกลในระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิธีการอบรม

แบบ classroom 

ระยะเวลา/สถานที่
 • วันที่ อังคาร 9 เมษายน 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
 • วันที่ จันทร์ 21 ตุลาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

 1. วัฏจักรของเครื่องจักร
 2. ความหมายของการหล่อลื่น
 3. ขอบเขตการหล่อลื่น
 4. ประเภทของการสึกหรอ
 5. ประเภทของสารหล่อลื่น
 6. ความหนืดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความหนืด
 7. สารปรุงแต่งคุณภาพและการเลือกใช้งานใน Gear box, Engine,  Hydraulic pump
 8. การจัดทำระบบควบคุมระดับความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่น
 9. จาระบีและคุณสมบัติต่างๆ
 10. การเลือกใช้จาระบีอย่างเหมาะสม
 11. เครื่องมือที่ใช้ในการหล่อลื่นและระบบหล่อลื่น


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

3,700 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44