หลักการทำงานของโซ่ส่งกำลัง ล้อเฟืองโซ่ และสายพานไทมิ่ง การติดตั้งและการถอดอย่างถูกวิธี

(Chain, sprocket and timing belt) SM-0023

รายละเอียด

-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประกอบโซ่ส่งกำลัง/สายพานไทมิ่งที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกลในระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิธีการอบรม

แบบ classroom

ระยะเวลา/สถานที่
 • วันที่ จันทร์ 29 เมษายน 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
 • วันที่ จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

 1. การตรวจสอบคุณภาพของล้อเฟืองโซ่ก่อนการประกอบ
 2. การหาระยะหย่อนของโซ่
 3. การปรับแนว (Alignment) ของล้อเฟืองโซ่
 4. การตั้งระยะหย่อนของโซ่
 5. การหล่อลื่นโซ่
 6. การตรวจสอบคุณภาพของพู่เลย์ของสายพานไทมิ่งก่อนการประกอบ
 7. การหาระยะตึงของสายพานไทมิ่ง
 8. การปรับแนว (Alignment) ของพู่เลย์สายพานไทมิ่ง
 9. การตั้งตึงสายพานไทมิ่ง


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

3,700 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44